Anhang A. Auszug aus einer .emacs

Sinnvolle .emacs-Einträge:

;; dot.emacs

;; Automatischer Umbruch am Ende der Zeilenlänge im `text-mode'
(add-hook 'text-mode-hook 'turn-on-auto-fill)
(setq default-major-mode 'text-mode)

;; Zeilenlänge auf 72 Spalten setzen
(setq-default fill-column 72)

;; Nur visueller Alarm
(setq visible-bell t)

;; Abkürzungen einschalten
(setq-default abbrev-mode t)
(setq save-abbrevs t)

;; Datei mit Abkürzungen laden
(read-abbrev-file "~/.abbrev_defs")

;;; LaTeX: AUC TeX, RefTeX
(defun ke-latex-mode-hook ()
  "LaTeX setup."
  (setq fill-column 79))

(add-hook 'LaTeX-mode-hook 'ke-latex-mode-hook)
(add-hook 'LaTeX-mode-hook 'turn-on-reftex)

(setq TeX-parse-self t) ; Enable parse on load.
(setq TeX-auto-save t)  ; Enable parse on save.
;; dot.emacs ends here